Opieka medyczna w ramach POZ i AOS

lekarka i dziecko

Lekarz POZ:

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) planuje i realizuje opiekę lekarską nad pacjentem, uwzględniając miejsce udzielania świadczenia w warunkach ambulatoryjnych i domowych. Podstawowym zadaniem lekarza POZ/lekarza rodzinnego jest koordynowanie udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ w ramach udzielanych świadczeń współpracuje z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Lekarz POZ realizuje i zleca:

 • badania i porady lekarskie,
 • bezpłatne badania diagnostyczne - decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz. Pacjenci mogą je wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ. Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolna placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ.
 • obowiązkowe szczepienia ochronne,
 • transport sanitarny - w razie konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne (na ustawowych zasadach),
 • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne.
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe.
 • Skierowanie na wykonanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta.
 • skierowania do opieki długoterminowej,
 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ),
 • recepty na leki.

 

Lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.

 • orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego (jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego).

Źródło: www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.


Pielęgniarka POZ


Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje (zgodnie z obowiązującym zakresem zadań) zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. Opieka pielęgniarska nad ubezpieczonymi realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8,00-18,00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym z pacjentem.


Położna Środowiskowa


Położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczno-neonatologiczną nad kobietami i dziećmi do 2 miesiąca życia. Opieka położnej nad ubezpieczonymi realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się dwa razy w tygodniu (termin należy ustalić w rejestracji Przychodni) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Nasza przychodnia świadczy również usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, oferując opiekę lekarza ginekologa AOS.