PRAWA PACJENTA

 

JAKIE SĄ PRAWA PACJENTA?

Drogi pacjencie! Sprawdź swoje prawa, które przysługują Ci w przychodni, ośrodku zdrowia, poradni, ambulatorium oraz w aptece.

 1. Masz prawo do informacji o swoich prawach, które powinny być umieszczone w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku pacjentów, którzy nie mogą się poruszać i przebywają w stacjonarnym podmiocie leczniczym (np. szpitalu, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym, rehabilitacji leczniczej lub sanatorium) – informacje te powinny znajdować się w pomieszczeniu, gdzie przebywa pacjent.
 2. Masz prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez podmiot leczniczy. Zaliczają się do nich także profilaktyczne programy zdrowotne, finansowane ze środków publicznych, realizowanych przez dany podmiot leczniczy.
 3. Masz prawo wybrać lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pierwszego kontaktu, zwanego też lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Może być nim lekarz rodzinny, internista lub w przypadku dzieci, pediatra. Możesz trzykrotnie, bezpłatnie zmienić swoją decyzję w ciągu roku kalendarzowego.
 4. Masz prawo do wyboru pielęgniarki.
 5. Masz prawo do wyboru pielęgniarki i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, zwanymi też pielęgniarką i położną podstawowej opieki zdrowotnej. W ciągu roku kalendarzowego możesz trzykrotnie, bezpłatnie zmienić swoją decyzję.
 6. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej, masz prawo do badania oraz porady lekarskiej udzielonej bez skierowania. Zalicza się do tego opieka nocna, świadczona od 18:00 – 8:00 oraz świąteczna opieka lekarska pielęgniarska, udzielana w formie ambulatoryjnej i wyjazdowej.
 7. Masz prawo zarejestrować się do lekarza osobiście, dzięki osobom trzecim lub telefonicznie.
 8. Masz prawo zostać przyjęty przez innego lekarza, jeśli wybrany przez Ciebie lekarz jest nieobecny.
 9. Masz prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, udzielanych bez skierowania, przez: ginekologa i położnika, dentystę, wenerologa, onkologa oraz psychiatrę.
 10. Masz prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania, gdy jesteś:
  • chorym na gruźlicę,
  • zakażonym wirusem HIV,
  • inwalidą wojennym i wojskowym,
  • kombatantem,
  • osobą represjonowaną lub cywilną, niewidomą ofiarą działań wojennych.
 11. Masz prawo do leczenia, bez skierowania, urazów lub chorób, które zostały nabyte podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, gdy jesteś weteranem poszkodowanym.
 12. Masz prawo do leczenia odwykowego bez skierowania, gdy jesteś osobą uzależnioną od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.
 13. Masz prawo do bezpłatnych badań diagnostycznych, na podstawie skierowania, zleconych przez lekarza leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, leczenia szpitalnego, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.
 14. Masz prawo, na podstawie skierowania, do zakupu ze zniżką sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego i środków higieniczno-pielęgnacyjnych.
 15. Masz prawo do bezpłatnego wystawienia orzeczeń i zaświadczeń lekarskich, jeżeli są one związane z:
  • dalszym leczeniem,
  • rehabilitacją,
  • niezdolnością do pracy,
  • kontynuowaniem nauki,
  • uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów, w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku,
  • a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu opieki zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
 16. Masz prawo do bezpłatnego wystawienia zaświadczeń lekarskich lub zaświadczeń wystawianych przez położną, jeżeli są one potrzebne do uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
 17. Jesteś zobowiązany ponieść koszty udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej wymagających skierowania, jeżeli tego skierowania nie posiadasz.
 18. Masz prawo do informacji o leku zastępczym, który jest tańszym odpowiednikiem leku wypisanego na recepcie oraz do informacji o sposobie jego stosowania, przechowywania oraz ewentualnych interakcjach z innymi medykamentami.


W stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, pomocy udziela Pogotowie Ratunkowe, tel. 999 lub 112 (z telefonu komórkowego). Do stanów tych zalicza się między innymi:

 • utratę przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasiloną duszność,
 • nagły, ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe, takie jak wysypka czy duszność, będące efektem zażycia leku, ukąszenia lub użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • agresję spowodowana chorobą psychiczną,
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Do najważniejszych informacji, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora, należą:

 • dokładne miejsce zdarzenia, takie jak adres, lokalizacja, punkty orientacyjne,
 • powód wezwania,
 • informację o tym, kto potrzebuje pomocy,
 • informację o tym, kto wzywa zespół ratownictwa medycznego.